Plans d’igualtat i auditoria retributiva

L´equip de professionals de Consultoria JC s´encarrega de l´elaboració de plans d´igualtat, des del diagnòstic fins a la redacció del pla, així com de l´elaboració de l´Auditoria retributiva i de la valoració de llocs de treball.

Planes de igualdad

Consultoría JC s’encarrega de lelaboració de plans digualtat, amb els requisits establerts per la normativa legal vigent. El Pla digualtat consta de dues parts:

  • Diagnòstic de la situació, que inclou les matèries de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball, conciliació de vida laboral i personal, prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Redacció del pla d’Igualtat, on s’inclouen les conclusions del diagnòstic de la situació, les conclusions de l’Auditoria salarial, així com els objectius del pla d’igualtat, les mesures concretes i el sistema de seguiment del pla d’igualtat.

Auditoria retributiva

Així mateix, Consultoria JC s’encarrega de fer l’Auditoria salarial requerida per la normativa legal vigent. L’auditoria salarial té dues parts. La primera part consisteix en el que Diagnòstic retributiu, que ha danalitzar dels punts següents:

  • Anàlisi del nivell de compliment de l’obligació d’igual retribució per treball del mateix valor per part d’avaluació de llocs de treball efectuada per l’empresa.
  • Rellevància daltres factors desencadenants de la diferència retributiva així com dificultats en la promoció professional, mesures de conciliació.

La segona part consisteix a establir un pla d’actuació per a la correcció de les desigualtats retributives, que haurà d’incloure un sistema de seguiment i d’implementació de millores, en què es pot incloure, en cas que l’empresa no en tingui, l’elaboració d’un sistema de valoració de llocs de treball que compleix el principi igual retribució per treball d’igual valor.

Consultoria JC està homologada per SGI Standards com a consultora experta en Igualtat d’oportunitats, Igualtat retributiva, Diversitat i Gestió d’Assetjament.