Externalització Nòmines

Externalitzar l’administració de personal a titulats experts confereix la seguretat de complir amb les obligacions establertes per la legislació laboral i de seguretat social.

Consultoria JC s’encarrega de la tramitació de la contractació i alta dels seus treballadors mitjançant el sistema xarxa de la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com de la comunicació de la contractació a l’INEM mitjançant el programa Contrat @, a més de gestionar les modificacions contractuals i tramitar les sortides dels que deixin de treballar a la seva empresa.

Consultoria JC realitza les nòmines dels seus client, mitjançant un contrastat programa informàtic i gestiona els documents de cotització a la seguretat social, per mitjà del sistema Cret@, així com s’efectua la tramesa dels fitxers CRA.

Així mateix, la nostra empresa efectua el càlcul de les retencions i ingressos a compte de l’IRPF dels treballadors i elabora el model 111 i el model 190 de resum anual de retencions i ingressos a compte.

Altes, baixes i modificacions contractuals

externalizacion-nomina-altas-bajas-modificaciones-cat

Nòmines de treballadors

externalizacion-nomina-nominas-trabajadores-cat