Assessoria Comptable

Externalitzar el procés comptable a professionals experts és una mesura eficaç que, a més, permet estalviar costos de personal a les organitzacions.

Consultoria JC recollirà mensualment tota la documentació amb transcendència comptable de la seva empresa, amb la finalitat d’introduir informàticament els corresponents assentaments comptables diaris. Si el client ho prefereix, aquesta documentació pot ser escanejada i enviada per correu electrònic.

Un cop comptabilitzada les operacions econòmica de la seva empresa, Consultoria JC retornarà, si escau, la documentació rebuda, acompanyada d’un balanç mensual de situació ordenat i un compte de pèrdues i guanys analític mensual, amb la finalitat que la seva empresa conegui la situació i evolució del seu negoci per a una adequada presa de decisions.

Per ajudar-los a efectuar l’anàlisi econòmica i patrimonial de la seva empresa, solem concertar una entrevista en què comentar la situació i evolució de la seva empresa.

Anualment, Consultoria JC s’encarrega de redactar la memòria anual i els comptes anuals amb la finalitat d’efectuar el seu dipòsit en el corresponent registre mercantil.

Recollida i tractament informació

asesoria-contable-recogida-tratamiento-informacion-cat

Anàlisi i presa de decisions

asesoria-contable-analisis-toma-decisiones-cat